Vänskapsföreningens medlemmar kallas till Föreningsstämma lördagen den 9 februari 2020 kl 13.00 i möteslokalen på entréplanet, Hästskovägen 5, Gustavsberg.

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för föreningsstämman

2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

4. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande

5. Fastställande av dagordningen för föreningsstämman

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgifter
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 200 kr för 2021.

11.m Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemmarna
Inga förslag från styrelsen eller motioner föreligger.

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020

13. Val av styrelseledamöter

Ordförande 2020
Två ledamöter 2020-22
En ledamot 2020-21(fyllnadsval)

14. Val av revisor och revisorssuppleant 2020

15. Val av två ledamöter i valberedningen, av vilka en är sammankallande 2020

16. Ev övriga frågor
_____________________________________________________________________________

Medlemmar kan rekvirera möteshandlingarna genom att mejla till erwin.apitzsch@australien-nyazeeland.se