Vänskapsföreningens föreningsstämma 2022 äger rum i Gustavsberg den 20 mars kl 13.00. Dagordningen finns nedan. 

Övriga dokument kommer att finnas tillgängliga vid stämman.

Medlemmar kan rekvirera verksamhetsberättelsen, bokslutet, revisionsrapporten och budgeten från erwin.apitzsch@psy.lu.se.

Välkomna!

Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland kallar medlemmarna till Föreningsstämma
söndagen den 20 mars 2022 kl 13.00 i samlingslokalen Hästskovägen 7, Gustavsberg.


Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Fastställande av dagordning för mötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2021
 8. Revisorns berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgifter
  Styrelsen föreslår att medlemsavgiften höjs till 300 kr per år fr o m 2023.
 11. Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemmarna
  Inga förslag från styrelsen eller motioner föreligger.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022
 13. Val av styrelseledamöter
  a) Ordförande för 2022
  b) Två ledamöter för 2022-24
 14. Val av revisor 2022
 15. Val av två ledamöter i valberedningen, av vilka en är sammankallande för 2022
  16. Övriga frågor