24/3 -12 Årsmöte
Australia/New Zealand Friendship Society

Föreningsstämman (årsmötet) har uppskjutits till den 24 mars kl 12.00 och äger rum på Stenungsbaden, Södra Stenungsön, 444 48 Stenungsund, dit våra medlemmar är välkomna till den pågående Australienmånaden.

Vi söker också kandidatrer till styrelsen. Är du intresserad eller känner någon som är intresserad av ett styrelseruppdrag, kontakta föreningens ordförande Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se eller ring 046-144865.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna! För rösträtt krävs att medlemsavgiften är betald.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysning.
5. Fastställande av dagordning för mötet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemmarna.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
13. Val av styrelseledamöter
a) ordförande för en tid av 1 år.
b) övriga ledamöter på 2 år, varav hälften väljs vartannat år.
14. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av 1 år.
15. Val av ledamöter i valberedningen, av vilka en är sammankallande, för en tid av 1 år.
16. Övriga frågor.

Erwin Apitzsch
Ordförande