Föreningsstämman 2013
Vänskapsföreningen Australien/Nya Zeeland kallar medlemmarna till Föreningsstämma söndagen den 10 februari 2013 kl 13.00 i Studiefrämjandets lokaler, Fabriksgatan 2a, Lund.

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Ev motioner skall vara styrelsen (Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se) tillhanda senast den 10 januari 2013.

Dagordning, stämmohandlingar, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse finns tillgängliga fr o m den 27 januari 2013 och kan erhållas av ordföranden (Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se).

Lund den 12 december 2012

Erwin Apitzsch
Ordf